Founding Team

Rajat Sethi

Amita Singh

Pranav Sharma